สังคมศาสตร์ เป็นปลื้ม! ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคว้า 2 รางวัล งานครบรอบ 45 ปี สสอท.

สังคมศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร   สังคมศาสตร์ มศว   สังคมศาสตร์คือ   คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร   คณะสังคมศาสตร์ pantip   สังคมศาสตร์ มีอะไรบ้าง   คณะสังคมศาสตร์ มก

 

 

สังคมศาสตร์ ศูนย์ข่าวขอนแก่น – อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้า 2 รางวัล เนื่องในวันสถาปนา สสอท.ครบ 45 ปี อาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก และนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ เผยเป็นรางวัลการันตีคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเอกชนที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์ ทํางานอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในฐานะนายก สสอท.คนปัจจุบัน เป็นประธานเปิดการจัดประชุมในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 45

สังคมศาสตร์ มศว

โดยมี ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหาร นักศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 62 สถาบัน ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 

สังคมศาสตร์

 

สังคมศาสตร์คือ

มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภาระการจัดการอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ เป็นการสะท้อนให้เห็นได้ว่าบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการผลิตบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต่างเป็นผู้มีความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร

เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลงานดีเด่น สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรจัดโครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศให้บุคลากรดีเด่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

สังคมศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ pantip

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ผลการประเมินของ Ul-Green Metric World University Ranking 2021 มีสถาบันสมาชิก 4 แห่งที่มีผลการประเมินอยู่ใน 100 อันดับแรกของอาเชียนได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (อันดับที่ 17) มหาวิทยาลัยสยาม (อันดับที่ 19) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อันดับที่ 79) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อันดับที่ 94) และอาจมีสมาชิกอีกหลายสถาบันที่ได้รับการประเมินระดับหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านวิชาชีพ ที่ดำเนินการในปีการศึกษา2564 จากสถิติของสำนักงานใน สป.อว. มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 317,223 คน สังคมศาสตร์

 

 

ขอบคุณเครดิต  mgronline.com

ข่าวแนะนำ