เช็คสิทธิประกันสังคมว่างงานเช็คสิทธิประกันสังคม

เช็คสิทธิประกันสังคมว่างงาน  www.sso.go.th  เช็คเงินรายงานตัวว่างงาน 2 เช็คเงินว่างงานประกันสังคมเข้าวันไหน 12   เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2562  ลงทะเบียนว่างงาน 2รายงานตัวว่างงานประกันสังคม 2 รายงานตัวว่างงานออนไลน์  www.sso.go.th ว่างงาน  เช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน / รายงานตัวว่างงานประกันสังคม  เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565   เช็คประกันสังคม  ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม

 

เช็คสิทธิประกันสังคม” สำหรับผู้ประกันตนwww.sso.go.th ที่สมัครสิทธิประกันสังคม แต่ละมาตรา ทั้ง มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้มาไขข้อสงสัย รวมทั้งขั้นตอนการเช็คสิทธิ และ การหักเงินสมทบประกันสังคมเช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2565 แบบละเอียด สำหรับ ประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย,ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม คลอดบุตร, ทุพพลภาพรายงานตัวว่างงานออนไลน์, ตาย, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และว่างงาน มีการคุ้มครองผู้ประกันตน โดยแบ่งเป็น 3 มาตราหลัก ๆ ได้แก่

ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เริ่ม มี.ค. - พ.ค. 63 - iTAX media

www.sso.go.th

ประกันสังคมมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพwww.sso.go.th ว่างงาน กรณีว่างงานwww.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - YouTube

เช็คเงินรายงานตัวว่างงาน

2กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ หมายเหตุ ยกเว้นกรณีว่างงาน สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 กรณีเจ็บป่วย เงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยเช็คเงินว่างงานประกันสังคม เข้าวันไหน หรือประสบอันตรายเช็คเงินรายงานตัวว่างงาน ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย โดยสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลที่เลือกไว้ ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เสียเงินสักบาท รวมไปถึงการบำบัดไต ปลูกถ่ายอวัยวะ ค่าทำฟัน และเงินทดแทนรายได้ขณะเจ็บป่วย

ประกันสังคมจ่ายชดเชยผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 ม.33 ม.39 และ ม.40 ทุกกรณี :  PPTVHD36

เช็คเงินว่างงานประกันสังคมเข้าวันไหน 12

กรณีทุพพลภาพ เงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 3 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนจะทุพพลภาพ โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ทุพพลภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000 บาทต่อราย ค่าอวัยวะเทียมรายงานตัวว่างงานประกันสังคม + อุปกรณ์ ค่าพาหนะรับเช็คเงินว่างงานประกันสังคมเข้าวันไหน 12 – ส่งผู้ทุพพลภาพ 500 บาทต่อเดือน กรณีเสียชีวิต เงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเสียชีวิต ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 1 เดือนภายใน 6 เดือนก่อนที่จะเสียชีวิต โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ ค่าทำศพ 4,000 บาท เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

ผู้ประกันตน ประกันสังคม เดือน ส.ค. 2565 มีจำนวนเท่าไร

เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2562

กรณีคลอดบุตร เงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 7 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนที่จะคลอด โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายไม่จำกัดจำนวนครั้ง เบิกได้ 13,000 เช็คเงินว่างงานประกันสังคม 2562บาทต่อครั้ง ผู้ประกันตนฝ่ายหญิงจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีกในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด กรณีชราภาพ เงินสมทบชราภาพของประกันสังคมนั้นเช็คประกันสังคมผู้ประกันตนจะได้รับก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินชราภาพ ดังนี้

สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนทุกมาตราต้องรู้ ครบจบในที่เดียว!

ลงทะเบียนว่างงาน 2รายงานตัวว่างงานประกันสังคม 2

อายุครบ 55 ปี สมทบไม่ครบ 180 เดือน (15 ปี) ได้บำเหน็จ อายุครบ 55 ปี สมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป (15 ปี) ได้บำนาญ ถ้าค่าจ้างเกินกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมทบไม่ครบ 180 เดือน (15 ปี) จะได้บำนาญเดือนละ 3,000 บาท หากส่งเกิน 180 เดือน (15 ปี) จะได้เพิ่มปีละ 225 บาท กรณีเงินสงเคราะห์บุตร เงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคม กรณีเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบลงทะเบียนว่างงาน 2รายงานตัวว่างงานประกันสังคม 2 12 เดือนภายใน 36 เดือนก่อนมีบุตร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์บุตร คือ บุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาทต่อเดือนต่อคน ครั้งละไม่เกิน 3 คน กรณีเป็นคนว่างงาน เงื่อนไขในการใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเป็นคนว่างงาน ผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน ก่อนที่จะว่างงาน โดยเงินคนว่างงาน จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนใน 3 กรณี คือ กรณีเลิกจ้าง : ได้เงินคนว่างงาน 50% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน) กรณีลาออก : ได้เงินคนว่างงาน 30% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือน) เหตุสุดวิสัย : ได้เงินคนว่างงาน 50% ของค่าจ้างปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือน)เช็คสิทธิประกันสังคมว่างงาน

ขอบคุณเครดิตจาก

ข่าวแนะนำ https://www.komchadluek.net